Fyzická ochrana průmyslových a soukromých objektů

Základní bezpečnostní opatření

  • kontrola a evidence osob, jejich pohyb v areálu objektu a zamezení vniknutí nepovolaných osob
  • kontrola a evidence vozidel a jejich nákladu včetně příslušných dokladů
  • prevence proti vzniku požáru, výbuchu, ekologické havárii a předcházení jiným nestandardním událostem
  • speciální činnost dle požadavků klienta

Pracovníci naší firmy jsou pro tuto činnost odborně vyškoleni a fyzicky připraveni. Služba bude prováděna ve firemních uniformách bude vybavena prostředky sebeobrany a technickými prostředky pro detekci, kontrolu a zprůhlednění obalů. Dále budou viditelně označeni se znakem a odznakem firmy a dle požadavku vybaveni vysílačkou, příp. mobilním telefonem.
Ostraha bude vykonávána pracovníky duševně a fyzicky způsobilými se  znalostí právních předpisů pro výkon služby. Zaměstnanci firmy S.G.I. budou zaznamenávat průběh strážní služby do knihy o průběhu služby, případně do elektronického protokolu. Tyto zápisy budou na požádání předkládány klientovi, či jeho pověřeným zástupcům.

 

Denní směna

Sloužící zaměstnanci provádějí důslednou kontrolu osob a vozidel, kontrolu nákladů dle dodacích listů, evidenci výdeje a příjmu klíčů.

Rovněž budou evidovat příchody a odchody všech cizích osob v podniku. Bude prováděna nepravidelná pochůzková činnost v areálu objektu.

Zaměstnanci S.G.I. budou asistovat  při nakládce materiálu a sledovat zda nedochází k případné podezřelé činnosti či nestandardní  manipulaci s materiálem , dopravními prostředky, vybavením objektu, skladišť , technologiemi, médii apod.

 

Noční směna

Sloužící zaměstnanci budou provádět důslednou evidenci příjezdu a odjezdu vozidel, budou evidovat výdej a příjem klíčů zaměstnancům podniku, kteří mají oprávnění ke vstupu do objektu v mimopracovní dobu. Dále budou provádět  pochůzkovou činnost. Při této činnosti budou provádět kontrolu všech objektů v areálu. Zvýšená pozornost bude věnována objektům s vyšší hodnotou a stanovenou prioritou.

 

Odpovědnost za škody

Firma S.G.I. odpovídá zákazníkovi za škody, jež vznikly v souvislosti s vadně prováděnou ostrahou.


Škody, za něž firma S.G.I. odpovídá v souladu se  smlouvou,  zákazníkovi proplatí ve lhůtě do 30. dnů ode dne rozhodnutí o zodpovědnosti za škodu. tj. upřesnění výše a prokázání škodné události a zaslaného vyúčtování, jež bude písemným podkladem pro placení.

Firma S.G.I. bude pověřeným zástupcem provádět pravidelnou kontrolu výkonu  služeb a bude spolupracovat s majitelem zájmového objektu( klientem). Dle požadavků klienta je možné  prostřídávat  zaměstnance ve službě, aby se zamezilo případným možným navázáním osobních kontaktů mezi zaměstnanci firmy S.G.I. a zaměstnaci či partnery klienta.